"> HİZMETLERİMİZ – Kocatepe Staj

HİZMETLERİMİZ

Sorumluluklar ve Haklar
Ev sahibi kuruluş öğrenci için gerekli vize belgelerini (kabul mektubu, imzalı sözleşme vs.) sağlamakla yükümlüdür. Vize başvurusunda ilgili konsolosluğa ödenecek ücretler öğrencinin sorumluluğundadır.

Ev sahibi kuruluş, AB Komisyonunun tarafından zorunlu kılınan staj sözleşmesinin ilgili yerlerini doldurmakla yükümlüdür.

Ev sahibi kuruluş adına stajyer öğrenciye atanan mentor aylık değerlendirme ve izleme raporu hazırlayacaktır.

Ev sahibi kuruluş staj süresince Konsorsiyum ile temasını devam ettirerek stajyerin durumu ile ilgili bilgiler verecektir.

Stajyer kabul eden kuruluş ihtiyacı olan nitelikteki öğrenciyi Konsorsiyum’dan talep edebilir. Gerekli görülmesi halinde uzmanlık alanı vs. belirtilebilir, sürücü belgesi istenebilir.

Konsorsiyum yetkilileri, ev sahibi kuruluşa stajyerin öğrenim anlaşmasına uygun şekilde görev başında bulunduğunu teyit etmek üzere yerinde ziyaret gerçekleştirebilir.

EV SAHİBİ KURUMLAR

Sorumluluklar ve HaklarNeden Stajyer almalıyım?Stajyer Talebi (Staj yeri havuzuna kaydolma)
Ev sahibi kuruluş öğrenci için gerekli vize belgelerini (kabul mektubu, imzalı sözleşme vs.) sağlamakla yükümlüdür. Vize başvurusunda ilgili konsolosluğa ödenecek ücretler öğrencinin sorumluluğundadır.

Ev sahibi kuruluş, AB Komisyonunun tarafından zorunlu kılınan staj sözleşmesinin ilgili yerlerini doldurmakla yükümlüdür.

Ev sahibi kuruluş adına stajyer öğrenciye atanan mentor aylık değerlendirme ve izleme raporu hazırlayacaktır.

Ev sahibi kuruluş staj süresince Konsorsiyum ile temasını devam ettirerek stajyerin durumu ile ilgili bilgiler verecektir.

Stajyer kabul eden kuruluş ihtiyacı olan nitelikteki öğrenciyi Konsorsiyum’dan talep edebilir. Gerekli görülmesi halinde uzmanlık alanı vs. belirtilebilir, sürücü belgesi istenebilir.

Konsorsiyum yetkilileri, ev sahibi kuruluşa stajyerin öğrenim anlaşmasına uygun şekilde görev başında bulunduğunu teyit etmek üzere yerinde ziyaret gerçekleştirebilir.

Globalleşmeyle kültürel ve ticari sınırların kalktığı dünyada, hem uluslararası hem de ulusal pazarda var olabilmenin en önemli unsurlarından birinin de globalleşmeye uyum sağlamak olduğu düşünüldüğünde, eğitimsel ve kültürel artalanları farklı genç bireylerin şirketlerin globalleşmesine ivme kazandırarak dinamizmine katkı sağlayacağı, şirket personeli ve stajyerler arasında öğrenme ve bilgi alışverişi fırsatları doğacağı ve şirketlerin kültürel ortamlarının zenginleşeceği mutlaktır.

Konsorsiyum faaliyetleri uluslararası boyutu olan bir proje olarak yürütüldüğünden, sektörel destekçilerin uluslararası tanınırlığı artacak ve proje, bu destekçilere ulusal ve uluslararası anlamda saygınlık ve itibar katkısı sağlayacaktır.
Ev sahibi kuruluşlar, stajyerlere herhangi bir ödeme yapmak ya da stajyerlerin masraflarını karşılamak zorunda değildir. Ev sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin yasaları ve ilgili kuruluşun prensipleri doğrultusundaki sorumlulukları ise program dışında değerlendirilmektedir.

Stajyer öğrencilere konsorsiyum tarafından staj süresince aylık hibe ödemesi yapılmaktadır. Sigorta masrafları öğrencinin kendisi tarafından karşılanmaktadır. Ulaşım ve konaklama masrafları da öğrencinin sorumluluğundadır. Ev sahibi kuruluşların stajyer öğrencilere konaklama başta olmak üzere diğer günlük yaşam pratikleri konusunda bilgi ve destek sağlaması teşvik edilmektedir.

Hazırlanıyor

ÖĞRENCİ

Staj Başvurusu
Süreç
Hibe Miktarları
Sorumluluklar ve Haklar

PERSONEL

Ders Verme HareketliliğiEğitim Alma Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda resmi olarak ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Faaliyetten Faydalanma Koşulları

Personel Ders Verme Hareketliliği İçin Asgarî Ve Azamî Süreler:

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

İlan Süreci:

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek ilana çıkılır. (Yükseköğretim kurumu isterse, aynı sözleşme dönemi için birden fazla ilana çıkabilir ve birden fazla başvuru tarihi belirleyebilir.)

Başvuru Süreci:

Anadolu Staj Konsorsiyumu Personel Değişimi Başvuruları Çalışma Takvimi’nde belirtilen tarihlerde on-line olarak alınır. Davet Mektubu ile birlikte Başvuru Formunun 2 nüsha çıktısının başvuru esnasında teslimi zorunludur.

Asgari Şartlar:

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme sürecinin adil ve tutarlı olabilmesi için tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari şartlar ve Ulusal Ajans’ın yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ El Kitabında yer alan değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmiştir. Belirlenen Değerlendirme Ölçütlerine göre başvuruların değerlendirmesi yapılır ve sıralama puanlarına göre asıl - yedek listesi oluşturulur.

Belgeler;

 • Davet Mektubu
 • Online Başvuru Formu Çıktısı (2 Nüsha)
 • Ders Verme Hareketliliği Hareketlilik Sözleşmesi - Mobility Agreement (Her iki kurum yetkilileri tarafından imzalı ve mühürlü)
 • Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi
 • Euro Hesabı IBAN No
 • Görevlendirme Kararı
 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş çıkışları gibi)
 • AB Anketi
 • Pasaport Fotokopisi

*Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.

NOT: Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

Hibe Ödemeleri


Seyahat Gideri Ödemeleri

Erasmus+ döneminde Personel Hareketliliğinden faydalanacak olan personel, günlük hibe miktarına ek olarak seyahat maliyetlerini karşılamak için seyahat mesafelerine karşı gelen tutarı alacaktır:

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) kullanılacaktır. Belirtilen mesafe hesaplayıcısına ulaşmak için: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Seyahat gideri ödemesi, personelin yerleşik olduğu üniversite şehrinden faaliyet gerçekleştireceği üniversite şehrine kadar olan ulaşımı karşılamaktadır. Mesafe hesaplayıcısında belirtilen tutar haricindehiçbir ücret ödenmeyecektir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Faaliyetten Faydalanma Koşulları

Personel Eğitim Alma Hareketliliği İçin Asgarî Ve Azamî Süreler:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

İlan Süreci:

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek ilana çıkılır. (Yükseköğretim kurumu isterse, aynı sözleşme dönemi için birden fazla ilana çıkabilir ve birden fazla başvuru tarihi belirleyebilir.)

Başvuru Süreci:

Anadolu Staj Konsorsiyumu Personel Değişimi Başvuruları Çalışma Takvimi’nde belirtilen tarihlerde on-line olarak alınır. Davet Mektubu ile birlikte Başvuru Formunun 2 nüsha çıktısının başvuru esnasında teslimi zorunludur.

Asgari Şartlar:

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme sürecinin adil ve tutarlı olabilmesi için tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari şartlar ve Ulusal Ajans’ın yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ El Kitabında yer alan değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmiştir. Belirlenen Değerlendirme Ölçütlerine göre başvuruların değerlendirmesi yapılır ve sıralama puanlarına göre asıl - yedek listesi oluşturulur.

Belgeler;

 • Davet Mektubu
 • Online Başvuru Formu Çıktısı (2 nüsha)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Eğitim Alma Hareketliliği Hareketlilik Sözleşmesi- Mobility Agreement (Her iki kurum yetkilileri tarafından imzalı ve mühürlü)
 • Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi
 • Euro Hesabı IBAN No
 • Görevlendirme Kararı
 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş çıkışları gibi)
 • AB Anketi
 • Pasaport Fotokopisi

*Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.

NOT: Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

Hibe Ödemeleri


Seyahat Gideri Ödemeleri

Erasmus+ döneminde Personel Hareketliliğinden faydalanacak olan personel, günlük hibe miktarına ek olarak seyahat maliyetlerini karşılamak için seyahat mesafelerine karşı gelen tutarı alacaktır:


Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) kullanılacaktır. Belirtilen mesafe hesaplayıcısına ulaşmak için: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Seyahat gideri ödemesi, personelin yerleşik olduğu üniversite şehrinden faaliyet gerçekleştireceği üniversite şehrine kadar olan ulaşımı karşılamaktadır. Mesafe hesaplayıcısında belirtilen tutar haricindehiçbir ücret ödenmeyecektir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Haritada Yerimiz